Committees

Home >> Committees >>Executive committee

 

HU Biliang
Dean of EMI
Professor of Economics, Beijing Normal University

 

YAO Yanbei
Assistant to the Dean
Representative of Emerging Markets Forum in China

 

CHEN Mo
Assistant to the Dean
PhD Candidate in Economics, Harvard University

 

EMERGING MARKETS INSTITUTE, BEIJING NORMAL UNIVERSITY

Contents of this site ©Emerging Markets Institute, Beijing Normal University. All rights reserved.

Address: Jingshi Building, BNU, 19 Xinjiekouwai St, Haidian, Beijing, China, 100875